Bài niệm phật hàng ngày

Bạn đang xem: Bài niệm phật hàng ngày tại Blog Đồ Cúng Tâm Linh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bài niệm phật hàng ngày phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các nội dung về Tâm Linh tại đây => Tâm Linh

NGHI THỨC NIỆM PHẬT HẰNG NGÀY(Tây Phương Nhựt Khóa)Hòa Thượng Thích Thiền Tâm soạn

(Dặn:- Trước tiên rửa sạch tay, mặt.- Lễ phục nghiêm-chỉnh(8).- Khi đến nơi đạo-tràng, nơi lễ tụng … thì:

Hành-giả tay trái dùng ấn “Kiết-tường” (xem đồ-hình, ấn-quyết và chú-giải) vẽ chữ RẢM sắc trắng vào trong lòng bàn tay mặt 3 lần. Kế đến tay mặt cũng kết ấn “Kiết-tường” vẽ vào lòng bàn tay trái y như vậy.Bạn đang xem: Bài niệm phật hàng ngày

(Ý-nghĩa của việc làm nầy như sau:

– Bởi vì tay ta thường dơ-bẩn nên phải dùng chữ RẢM màu trắng để rửa cho sạch trước khi bắt ấn, trì chú – Chữ RẢM là tiếng Phạn hàm-ẩn ý-nghĩa của sự thanh-tịnh, còn màu trắng là tượng-trưng cho sự trong sạch).

——————————————————————————————————————-

(Hành giả phải chí thành cung kính. Hoặc đứng, hoặc quỳ. Chấp tay đọc bài kệ sau đây):

1/. Kệ Tán Phật:

(Bài kệ khen ngợi Phật)

Sắc thân Phật mầu đẹp,Trong đời không ai bằng.Khó sanh ví, nghĩ bàn,Nên nay con đảnh lễ. o (1 lạy)

Sắc thân Phật vô tận,Trí huệ cũng như thế.Tất cả pháp thường trú,Nên con nay quy y. o (1 lạy)

Bi, Trí, nguyện lực lớn,Ðộ khắp cả hàm besttaichinh.comến bỏ thân nhiệt não,Sanh về cõi thanh lương. o (1 lạy)

Nay con tịnh ba nghiệp,Quy y và lễ tán.Nguyện cùng các hữu tình,Ðồng sanh về Cực Lạc. o (1 lạy)

Phổ Lễ Chơn Ngôn:

(Kết Kim cang Hiệp chưởng ấn, tụng chú Phổ lễ sau):

Um, va di ra, mật. (21 lần)(UM, VÀJRA MÙD).

(Ðứng ngay ngắn, chắp tay đọc phần đảnh lễ sau đây):

2/. Đảnh Lễ Phật

1/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:Hoằng dương môn Tịnh độ,Thích Ca Mâu Ni Phật.Trăm, ngàn, ức hóa thân,Khắp pháp giới chư Phật. o (1 lạy)

2/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:Thường tịch quang Tịnh độ,A Di Đà Như besttaichinh.comáp thân mầu thanh tịnh,Khắp pháp giới chư Phật. o (1 lạy)

3/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:Thật báo trang nghiêm độ,A Di Đà Như besttaichinh.comân tướng hải vi trần,Khắp pháp giới chư Phật. o (1 lạy)

4/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:Phương tiện thánh cư độ,A Di Đà Như besttaichinh.comân trang nghiêm giải thoát,Khắp pháp giới chư Phật. o (1 lạy)

5/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:Cõi Cực lạc phương Tây,A Di Đà Như besttaichinh.comân căn giới đại thừa,Khắp pháp giới chư Phật. o (1 lạy)

6/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:Cõi Cực lạc phương Tây,A Di Đà Như besttaichinh.comân hóa đến mười phương,Khắp pháp giới chư Phật. o (1 lạy)

7/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:Cõi Cực lạc phương Tây,Giáo, hạnh, lý, ba kinh.Y, chánh đều tuyên dương,Khắp pháp giới tôn Pháp. o (1 lạy)

8/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:Cõi Cực lạc phương Tây,Quán Thế Âm Bồ tát.Thân tử kim muôn ức,Khắp pháp giới Bồ tát. o (1 lạy)

9/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:Cõi Cực lạc phương Tây,Đại Thế Chí Bồ tát.Thân, Trí sáng vô biên,Khắp pháp giới Bồ tát. o (1 lạy)

10/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:Cõi Cực lạc phương Tây,Văn Thù đại Bồ tát.Thân thị hiện trí mầu,Khắp pháp giới Bồ tát. o (1 lạy)

11/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:Cõi Cực lạc phương Tây,Phổ Hiền đại Bồ tát.Thân Hạnh, Nguyện sát trần,Khắp pháp giới Bồ tát. o (1 lạy)

12/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:Cõi Cực lạc phương Tây,Thanh Tịnh Đại Hải Chúng.Thân Phước, Trí trang nghiêm,Khắp pháp giới thánh chúng. o (1 lạy)

(Quỳ xuống, chắp tay chí thành, đọc bài kệ Sám hối sau đây):

3/. Kệ Sám Hối

Quy mạng mười phương Phật,Tôn Pháp, hiền thánh Tăng.Tam thánh cõi Cực lạc,Xin thương xót chứng minh:

Vô thỉ kiếp đến nay,Con mê lạc luân hồi.Do bởi tham, sân, si,Từ nơi thân, khẩu, ý.Tạo tứ trọng, ngũ nghịch,Thập ác, vô biên tội.Nay đem tâm chí thành,Tỏ bày cầu sám hối.Nguyện nhờ sức gia trì,Thân, tâm đều thanh tịnh.Xin phát đại Bồ đề,Ðộ mình, người giải thoát. (1 lạy)

(Ðứng lên, chắp tay xướng):

Ðệ-tử ……… (pháp danh) …….. Sám hối, phát nguyện rồi. Chí tâm quy mạng, đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng. o (1 lạy)

(Ngồi bán dà, theo lối “Hàng ma tọa”, tay trái cầm chuỗi, tay mặt kết ấn Kiết tường. Tụng “Gia trì sổ châu chơn ngôn” vào trong xâu chuỗi).

Gia Trì Sổ Châu Chơn Ngôn:

Um, vai rô ca na, ma ra, xóa ha.(Aum, vairocana mara svaha). (21 lần)

(Quy, chắp tay đọc bài Hương tán sau đây):

4/. Hương Tán Kệ:

Nguyện mây hương mầu nầy,Hiện khắp mười phương cõi.Vô số các Phật độ,Vô lượng hương trang nghiêm.Ðầy đủ Bồ tát đạo,Thành tựu Như lai hương. o (1 xá)

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. (3 lần)

(Vẫn quỳ, chắp tay tụng bài kệ tán thán Phật VÔ LƯỢNG THỌ sau đây) :

5/. Tán Thán Phật Vô Lượng Thọ:

Quang, Thọ khó suy lường,Sáng lặng khắp mười phương.Thế Tôn Vô Lượng Quang,Cha lành cõi Liên besttaichinh.comần lực chẳng tư nghì,Sống lâu A Tăng kỳ.A Di Ðà Như Lai,Tiếp dẫn lên liên đài.Cõi Cực Lạc thuần tịnh,Công đức lạ trang nghiêm.Nơi tất cả quần sanh,Vượt lên ngôi bất thối.Mười phương hằng sa Phật.Ðều ngợi khen Vô Lượng.Cho nên hôm nay con,Nguyện sanh về An Dưỡng. o (1 xá)

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật, Bồ tát.Xem thêm: Chùa Triều Khúc “Làm Giá” Cho Lễ Quy Y Tam Bảo, Quy Y Tam Bảo o (3 lần) (3 lạy)

6/. Phần Niệm Phật

(Ðứng, chắp tay, chiêm ngưỡng PHẬT, Kính cẩn đọc lời nguyện phát tâm VÔ THƯỢNG BỒ ÐỀ và bài kệ khen ngợi Phật A DI ÐÀ sau đây):

CON NAY khắp vì bốn-ơn, ba cõi, cùng pháp-giới chúng-sanh CẦU nơi QUẢ VỊ NHỨT-THỪA VÔ-THƯỢNG BỒ-ÐỀ của PHẬT – Một lòng trì niệm, hồng-danh muôn-đức A-DI-ÐÀ PHẬT, cầu sanh CỰC-LẠC.

Duy-nguyện Từ-phụ, A-DI-ÐÀ PHẬT, từ-bi gia-hộ, xót-thương tiếp-độ. o (1 lạy)

7/. Kệ tán Phật

Thân Phật A Di Đà vàng rực rỡ,Tuyệt vời xinh đẹp tướng trang nghiêm.Năm Tu Di uyển chuyển ngọc hào,Bốn biển lớn biếc xanh liên mục.Vô biên hóa Phật cùng Bồ Tát,Hiện đầy trong ánh diệu quanh besttaichinh.comện lành bốn tám độ hàm linh,Chín phẩm sen vàng sanh Cực Lạc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ðại Từ, Ðại Bi, tiếp dẫn đạo sư, A Di Đà Phật. (1 lạy) o

(Ngồi xuống ,theo lối Kiết tường tọa, tay lần chuỗi niệm):

Nam Mô A DI ÐÀ PHẬT.Xem thêm: Cõi Vô Thường – Đọc Bài Thơ: Của Hàn Thiên Lương(Niệm tối thiếu cũng phải 1000 câu, hoặc nhiều hơn càng tốt).

Nam Mô QUÁN THẾ ÂM Bồ tát. o (10 câu)

Nam Mô ÐẠI THẾ CHÍ Bồ tát. o (10 câu)

Nam Mô THANH TỊNH ÐẠI HẢI CHÚNG Bồ tát. o (10 câu)

(Quỳ, chắp tay đọc bài kệ sau đây)

Nay con trì chú, xưng niệm PHẬT,Thệ phát lòng Bồ đề rộng lớn.Cúi xin xót thương, nhiếp thọ con,Chứng minh sám hối và sở nguyện. o (1 lạy)

Về trước đến nay con tạo ác,Ðều do vô thỉ tham, sân, si.Từ thân, miệng, ý phát sanh ra.Tất cả chí tâm xin sám hối. o (1 lạy)

Chúng sanh vô biên thề nguyện độ,Phiền não vô tận thề nguyện dứt.Pháp môn vô lượng thề nguyện học,Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. o (1 lạy)

Con nguyện lâm chung dự biết thời,Dứt trừ tất cả điều chướng ngại.Diện kiến Tây phương Tam thánh tôn,Liền được sanh về cõi Cực Lạc. o (1 lạy)

Xin đem công đức trì niệm nầy,Hồi hướng bốn ân và ba cõi.Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh,Ðồng sanh Cực Lạc thành PHẬT đạo. o (1 lạy)

NAM MÔ A-DI-ÐÀ PHẬT. o (1 lạy)

(Ðứng, hoặc quỳ, chấp tay xướng):

Ðệ tử sám hối, phát nguyện rồi,

Chí tâm quy mạng, đảnhblễ:Nam mô Ta bà giáo chủ, bổn sư THÍCH CA M ÂU-NI PHẬT, Tây phương Cực lạc thế giới, tiếp dẫn đạo sư A DI ÐÀ PHẬT, đại-bi QUÁN THẾ ÂM Bồ tát, đại lực ÐẠI THẾ CHÍ Bồ-tát, Thanh-tịnh ÐẠI HẢI CHÚNG Bồ-tát, Thập phương tam thế biến pháp giới Tam bảo. ooo (lạy 3 lạy, lui ra)

Bạn thấy bài viết Bài niệm phật hàng ngày có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm kiếm không, nếu  không hãy comment góp ý bên dưới để Website Đồ Cúng Tâm Linh cải thiện nội dung cho độc giả nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.